Committees

Host Institutions:

Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences

Center for High Pressure Science, State Key Laboratory of Superhard Materials, Jilin University

Advisory Board:

Jianmin Cao, Shanghai Jiao Tong University

Jiuhua Chen, Center for High Pressure Science &Technology Advanced Research

Xi Chen, Tsinghua University

Tian Cui, Ningbo University

Duanwei He, Sichuan University

Yang Ji, Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences

Jianxin Li, Nanjing University

Jingquan Lin, Changchun University of Science and Technology

Xi Lin, Peking University

Xinwen Ma, Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences

Yanming Ma, Jilin University

Jian Shen, Fudan University

Gang Su, University of Chinese Academy of Sciences

Yuping Sun, High Magnetic Field Laboratory, Hefei Institutes of Physical Science, Chinese Academy of Sciences

Lin Wang, Yanshan University

Nanlin Wang, Peking University

Yayu Wang, Tsinghua University

Zhiyi Wei, Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences

Xiaosong Wu, Peking University

Xincheng Xie, Peking University

Zhu'an Xu, Zhejiang University

Fuchun Zhang, University of Chinese Academy of Sciences

Yuanbo Zhang, Fudan University

Conference Chairs:

Zhong Fang, Li Lu

Head of organizing committee

Li Lu, Jianlin Luo, Junjie Li, Zhiyi Wei, Jinguang Cheng, Huaixin Yang, Qiang Zhou

Organizing committee

Liling Sun, Bosen Wang, Gang Li, Zhiguo Chen, Feng Jin, Jun Luo, Rui Wu, Tian Qian, Xiaohui Yu, Jie Fan, Kai Xu, Jie Shen, Guangtong Liu, Zhaohua Wang, Hao Teng, Xin lu, Jun Li, Xuan Wang, Zhongshan Zhang, Shaokui Su, Yongbo Bian

Secretariat:

Cui Yang, Huixin Wang, Siyu Wei, Pengtao Yang

 


附件: